Het therapieproces


Kennismaking

Na aanmelding bij de praktijk nodig ik jou en ouders uit voor een gesprek en bespreken we wat de bedoeling is. Als alle betrokkenen het er over eens zijn dat muziektherapie wel eens een goed middel zou kunnen zijn voor de hulpvraag die je hebt, maken we afspraken. 

Observatie

Voordat de behandeling gestart kan worden vindt een observatie plaats. Op grond van het observatieverslag bepalen we samen welke doelen we willen bereiken.

Aan het einde van dit gesprek wordt een therapiecontract getekend door jou en/of je ouders, waarin alle betrokkenen zich verbinden met de gemaakte afspraken rond de therapie.

Behandeling

Muziektherapie vindt eens per week plaats, een sessie duurt 45 minuten.

In een behandelplan staan de werkdoelen, de fasen waarin die werkdoelen behandeld worden en de verwachte duur van de behandeling beschreven. Dit plan kan met eventuele andere behandelaars afgestemd worden. 

Indien van toepassing heb ik gedurende de behandeling contact met je ouders/verzorgers en behandelaars. dit kan wekelijks zijn na een therapiesessie, maar het kan ook maandelijks. 

Hierbij moet wel vermeld worden dat ik me gehouden voel aan de beroepscode voor vaktherapeuten; er is sprake van een vertrouwensrelatie. De inhoud van de beroepscode is te lezen verderop op deze site.

Evaluaties

In een evaluatieverslag wordt de voortgang van de behandeling beschreven. Dit verslag wordt besproken in een aparte bijeenkomst samen met ouders en/of andere betrokkenen. 

Afronding behandeling

In overleg met de betrokkenen wordt toegewerkt naar het einde van de behandeling zodra aan de behandeldoelen is voldaan of wanneer geen progressie meer te verwachten is. Voor de afronding van de behandeling schrijf ik een eindverslag en bespreek dit met jou in een eindgesprek. Ook daar kunnen ouders en/of andere betrokkenen bij aanwezig zijn.